Sara Sosnowy

Sara  Sosnowy, White Series #5, 1996

White Series #5, 1996
oil, dry pigment, string on canvas
74 x 60 inches