Tom Kotik

Tom  Kotik, Rhythm and Harmony Blue, 2015

Rhythm and Harmony Blue, 2015
MDF and Latex Paint
81 x 50 x 2 inches